REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Galerii Oranż

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z galerii internetowej www.galeriaoranz.pl, serwisu należącego do Studio Wnętrz Oranż Agnieszka Gzyl ul. Partyzantów 9/4, 80-254 Gdańsk, działającej na podstawie wpisu do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 584 176 79 55, REGON 193046038.

2. DEFINICJE . Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Galeria – serwis internetowy działający na stronie www.galeriaoranz.pl należący do Studio Wnętrz Oranż Agnieszka Gzyl, ul. Partyzantów 9/4, 80-254 Gdańsk, działającego na podstawie wpisu do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 5841767955, REGON 193046038.

b. Dzieło – Obraz bądź jego Reprodukcja dostępne do nabycia za pośrednictwem Galerii.

c. Obraz – egzemplarz oryginału obrazu malarstwa współczesnego, którego Twórcą i właścicielem w tym również właścicielem praw autorskich jest artysta współpracujący z Galerią, bądź jego spadkobierca. Definicja ta obejmuje również kopie Obrazu oraz jego reprodukcje wykonane własnoręcznie przez Twórcę lub pod jego nadzorem.

d. Reprodukcja – kopia obrazu, wykonana dowolną techniką drukarską na dowolnym materiale przez Galerię na podstawie upoważnienia Twórcy.

e. Sprzedaż – czynności podejmowane w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Galerią. Galeria prowadzi sprzedaż komisową Obrazów oraz sprzedaż Reprodukcji wytworzonych we własnym zakresie na podstawie upoważnienia Twórcy. Sprzedaż odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Galerii, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

f. Twórca – autor, którego obraz bądź jego reprodukcja są wystawione na sprzedaż przez Galerię na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

g. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje czynności zmierzające do nabycia Obrazu bądź Reprodukcji za pośrednictwem Galerii.

h. Użytkownik  – osoba korzystająca z Galerii.

i. Cena Dzieła - oznacza ostateczną cenę do zapłaty za Dzieło przez Nabywcę. W przypadku Obrazu stanowi ona sumę ceny autorskiej i prowizji Galerii wraz z podatkiem VAT. W przypadku Reprodukcji wytworzonej przez Galerię stanowi ona cenę wraz z podatkiem VAT.

j. Cena Sprzedaży – ceną za jaką następuje sprzedaż, obejmującą Cenę Dzieła, powiększoną o koszty pakowania i przesyłki. Koszty pakowania i przesyłki ponosi Kupujący.

3. Korzystanie z Galerii jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim zasad.

4. Wszelkie prawa do treści zawartych w Galerii należą do Studio Wnętrz Oranż Agnieszka Gzyl. Żaden z elementów Galerii (grafika, logo, teksty, domena, itp.) nie może być powielany i rozpowszechniany w całości lub w części w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny na żadnym z pól eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej zgody właściciela Galerii.

5. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Galerii w sposób zakłócający jej normalne funkcjonowanie. W sytuacji stwierdzenia nadużyć Galeria ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dalsze z niej korzystanie.

2. SPRZEDAŻ .

1. Obrazy prezentowane na stronach internetowych Galerii stanowią własność i przedmiot praw autorskich współpracujących z nią Twórców oraz są własnoręcznie przez nich wykonane.

2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do egzemplarza oryginału Obrazu. Sprzedaż obrazu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych, które pozostają przy Twórcy.

3. Galeria nie będąc właścicielem Obrazów, pełni rolę pośrednika pomiędzy Kupującym a Twórcą i nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość. Za ewentualne roszczenia związane z rękojmią odpowiada Twórca. Sprzedający potwierdza, że na podstawie umowy z Twórcą jest uprawniona do przekazania tytułu własności prezentowanych Obrazów, każdemu kto nabędzie je zgodnie z niniejszym regulaminem.

4. W celu sprzedaży Galeria prezentuje w swoim serwisie cyfrowe fotografie oferowanych Dzieł, wraz z ich opisem, wymiarami oraz Ceną Dzieła. Wystawienie Dzieła stanowi zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 661 §3 kodeksu cywilnego

5. Przedstawione fotografie  są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki w zależności od ustawień monitora. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Kupującego.

6. Przed dokonaniem zakupu Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje go w aktualnie obowiązującej formie. W razie wątpliwości uznaje się, iż dokonanie przez Kupującego pierwszej czynności związanej z zakupem oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na jego stosowanie przy zawieraniu transakcji.

7. Kupujący składa zamówienie wypełniając i wysyłając formularz zamówienia dostępny na stronie Galerii.

8. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przetwarzanie przez Galerię jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowej realizacji transakcji.

9. Dokonując zamówienia wystawionego w Galerii Dzieła, Kupujący podaje następujące dane:

a. jeśli jest osobą fizyczną: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

b. jeśli jest osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną: adres e-mail, nazwę (firmę), adres, numer telefonu, NIP, numer rejestru KRS bądź wskazuje inny właściwy rejestr i organ go prowadzący, imię i nazwisko oraz adres uprawnionego przedstawiciela (osoby upoważnionej do jej reprezentowania), który będzie działał jako lub w imieniu tej osoby lub jednostki.

10. Kupujący zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych z prawdą danych. Za wszelkie skutki podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych pełną odpowiedzialność wobec Galerii, Twórcy jak i osób trzecich ponosi Kupujący.

11. W uzasadnionych przypadkach, Galeria może w każdym czasie zażądać od Kupującego dokumentów potwierdzających jego aktualne dane i od ich okazania uzależnić zawarcie umowy Sprzedaży.

12. W przypadku chęci zakupu Obrazu, Kupujący przesyła zamówienie, na podstawie którego, Galeria sprawdza dostępność wskazanego w zamówieniu Obrazu. W przypadku dostępności Obrazu Galeria niezwłocznie (do 48h) przesyła na wskazany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z terminem realizacji. Takie potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi ofertę złożoną przez Galerię, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

13. Wraz z potwierdzeniem dostępności Obrazu, Galeria przesyła Kupującemu link do strony, na której będzie mógł dokonać zapłaty Ceny Sprzedaży za kupowany Obraz.

14. Kupujący jest zobowiązany uregulować Cenę Sprzedaży Obrazu nie później niż w terminie wskazanym w linku, o którym mowa w pkt.13 – zazwyczaj w ciągu 3 (trzech) dni roboczych, od daty potwierdzenia przez Galerię dostępności Obrazu.

15. Jeśli Obraz  co do którego zostało złożone zamówienie zostało już wcześniej sprzedane przez Artystę poza Galerią lub nie jest dostępne z innego powodu – Galeria informuje Kupującego o tym, że transakcja nie może być zrealizowana i anuluje zamówienie. Umowa Sprzedaży nie dochodzi wówczas do skutku.

16. W przypadku Reprodukcji, Kupujący dokonuje jej wyboru, następnie wyboru materiału na którym ma być wykonana oraz jej wymiarów. Po dokonaniu wyboru, Kupujący otrzymuje informację odnośnie Ceny Sprzedaży do uregulowania na rachunek Galerii.

17. Zapłata Ceny Sprzedaży oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży Dzieła.

18. Zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Galerii rozpoczyna czynności zmierzające do wytworzenia Reprodukcji oraz doręczenia Reprodukcji / Obrazu Kupującemu.

19. W przypadku nie uregulowania należności za Dzieło w zakreślonym terminie, podania nieprawdziwych lub niepełnych danych przez Kupującego, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

20. Dostawy Dzieła realizowane są na obszarze Polski i następują za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO.

1. Kupujący będący osobą fizyczną musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i posiadać konto poczty elektronicznej.

2. Kupujący odpowiedzialny jest za podanie podczas składania zamówienia Dzieła prawidłowych danych, koniecznych dla realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Koszty przesyłki w wysokości uzależnionej od rodzaju zakupionego Dzieła i wybranej formy wysyłki ponosi Kupujący.

4. Kupujący może komunikować się z Twórcą tylko za pośrednictwem Galerii.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI GALERII

1. Galeria udostępnia swój serwis do prezentacji i wystawienia Dzieł oraz zawierania Umów Sprzedaży Dzieł.

2. Galeria dba o rzetelność opisu prezentowanych Dzieł.

3. Galeria ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu a także ma prawo odmowy świadczenia usług dowolnym Użytkownikom bez podania przyczyny.

4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za jakość, solidność, zgodność z opisem, należyte wykonanie Dzieł wystawionych na sprzedaż za jej pośrednictwem.

5. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w jej funkcjonowaniu powstałe z przyczyn od niej niezależnych.

6. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady prawne.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania Dzieła (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), po spełnieniu następujących warunków:

a. zwracane Dzieło nie może być uszkodzone,

b. zwracane Dzieło musi być odesłane z rachunkiem/paragonem, który został dołączony do Dzieła.

2. Kupujący powiadamia Galerię o zamiarze zwrotu Dzieła z uwagi na odstąpienie od umowy sprzedaży na zasadach określonych w punkcie 5.1 Regulaminu poprzez e-mail lub telefonicznie podając: imię i nazwisko, nazwę Dzieła, jego numer, numer zamówienia oraz numer konta bankowego.

3. Zwracane Działo Kupujący jest zobowiązany odesłać na adres nadawcy (Sprzedającego) w przesyłce przyjętej za potwierdzeniem nadania, ubezpieczonej oraz zabezpieczonej przed uszkodzeniem.

4. Wszelkie koszty oraz ryzyko związane z odesłaniem Dzieła ponosi Kupujący. Przesyłki na koszt Odbiorcy nie będą odbierane.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Galeria zwraca Kupującemu zapłaconą Cenę Dzieła w drodze przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy, niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem.

6. REKLAMACJE.

1. Reklamacja wynikająca z niedostarczenia przesyłki przez firmę kurierską

a. Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki Kupującemu można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na jej doręczenie. Okres ten jest określony w regulaminie firmy kurierskiej. Przesyłkę uważa się za utraconą w razie braku doręczenia w terminie 30 dni od terminu doręczenia. Kupujący o fakcie niedostarczenia Dzieła powiadamia Galerię poprzez formularz kontaktowy lub e-mailem.

b. Galeria składa reklamację w firmie świadczącej usługę transportową.

c. Galeria informuje na bieżąco Kupującego o wszelkich czynnościach reklamacyjnych.

d. Galeria, po otrzymaniu odszkodowania od firmy kurierskiej, zwraca Kupującemu pełną Cenę Dzieła w formie przelewu na wskazane przez niego konto bankowe.

2. Reklamacja wynikająca z uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu przez firmę kurierską

a. Kupujący zobowiązany jest do otwarcia przesyłki w obecności kuriera celem stwierdzenia czy nie jest ona uszkodzona. Sprawdzenie musi nastąpić szczególnie w sytuacji widocznego uszkodzenia opakowania.

b. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Kupujący jest zobowiązany sporządzić protokół uszkodzeń w trakcie przyjmowania przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W protokole należy szczegółowo opisać rodzaj, stopień, charakter i umiejscowienie uszkodzenia. W protokole powinny znaleźć się również dane nadawcy, numer i nazwę Dzieła oraz numer listu przewozowego. Protokół musi być podpisany przez doręczyciela w sposób umożliwiający jego identyfikację, z podaniem daty. Wskazane jest wykonanie zdjęć obrazujących uszkodzenia przesyłki i/lub opakowania.

c. Firma kurierska uzależnia rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki od udostępnienia do sprawdzenia zarówno zawartości przesyłki jak i jej oryginalnego opakowania. W związku z powyższym Kupujący powinien zatrzymać do oględzin przesyłkę wraz z opakowaniem.

d. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu Galerię oraz dostarczyć jej protokół.

e. Galeria po otrzymaniu protokołu niezwłocznie składa reklamację do firmy kurierskiej.

f. Każda przesyłka nadawana przez Galerię jest ubezpieczona W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Galeria zwraca Kupującemu odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w formie przelewu wskazany przez niego rachunek bankowy.

g. Zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej, w przypadku uszkodzeń przesyłki dających się z zauważyć z zewnątrz (jawnych), odbiór przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń wobec firmy kurierskiej.

3. Reklamacja wynikająca z dostarczenia wadliwego dzieła

a. W przypadku otrzymania wadliwego Dzieła Kupujący ma prawo żądać jego naprawy. Kupujący powinien w takim wypadku po otrzymaniu Dzieła niezwłocznie skontaktować się z Galerią podając następujące dane: imię i nazwisko, numer i nazwę Dzieła oraz dokładny opis wady. Wskazane jest wykonanie fotografii przedstawiających wady Dzieła.

b. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Dzieła zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których Działo zostało wykonane, nie stanowią podstaw do jego reklamacji.

c. Kupujący przesyła reklamowane Dzieło do Galerii na swój koszt.

d. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Galerię w terminie 7 dni od daty otrzymania Dzieła.

e. Działo wadliwe zostanie przez Galerię naprawione lub wymienione na inne, o ile to możliwie. Jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa, Galeria zwróci Kupującemu wszelkie poniesione przez Kupującego koszty.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Galeria gromadzi i udostępnia dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją Sprzedaży dokonywanej za jej pośrednictwem zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronach Galerii.

2. Administratorem danych osobowych, udostępnionych Galerii przez jej Użytkowników jest Studio Wnętrz Oranż Agnieszka Gzyl. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 23 ust.1, pkt 1, pkt 3, pkt 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3. Użytkownik składając zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Galerię w celach realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną jak i w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia przez Galerię działań przed zawarciem takiej umowy.

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy.

8. ZMIANY REGULAMINU.

1. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, w każdym momencie.

2. Nowa treść Regulaminu obowiązuje z chwilą zamieszczenia go na stronach Galerii.

9. SPORY.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Galerię na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez polskie sądy powszechne.